Regulaminu sklepu internetowego 

 • 1 Postanowienia Ogólne 

1.1.  Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.przestrzenkobiet.pl,

1.2.  Sklep internetowy, działający pod adresem www.przestrzenkobiet.comn.pl jest prowadzony przez Motiva Magdalena Glistak – NIP 6282000763.

1.3.  Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: 1) adres pocztowy: al. Solidarności 68/121
00-240 Warszawa
2) adres poczty elektronicznej: kontakt@przestrzenkobiet.com oraz nr tel  739  900 770

1.4.  Regulamin sklepu internetowego PrzestrzenKobiet.com umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.przestrzenkobiet.com w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

1.5 W zależności od rodzaju wybranych Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:

  1. w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
  2. w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 • W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:

– Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

– do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 • Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, chyba ze inaczej sprecyzowane w ofercie.

 • 2 Definicje 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają: 

 • 2.1.  Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
 • 2.2.  Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę
  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • 2.3.  Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • 2.4.  Usługodawca/Sprzedawca – Motiva Magdalena Glistak NIP: 6282000763
 • 2.5.  Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.przestrzenkobiet.com przez Motiva Magdalena Glistak
 • 2.6.  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
 • 2.7.  Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem
  umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
 • 2.8.  Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
  art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  (Dz.U.2020.344),
 • 2.9.  Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
  osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
 • 2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • 2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).
 • 2.12 Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 • 2.13 Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
 • 2.14 Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego;
 • 2.15 Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:

– dostęp do danych w postaci cyfrowej;

– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;

– inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

 • 2.16 Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem Serwisu.

 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego 
 • 3.1.  Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług  są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty
  polskiej są wyraźnie zaznaczone. ( zwolnione z vat)
 • 3.2.  Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy  towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 • 3.3.Sprzedawca używa w Sklepie internetowym kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 • 3.4.  Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym PrzestrzenKobiet.com konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 • 3.5.  Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
 • 3.6.  Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
 • 3.7.  Strona Sklepu internetowego Przestrzeńkobiet.com posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. 
 • 3.8 Materiały elektroniczne / cyfrowe są materiałami wyłącznie edukacyjnymi. Kupujący dokonując zakupu deklaruje, że korzysta z nich na własną odpowiedzialność. Produkty fizyczne jak i cyfrowe, nie gwarantują rezultatów.  Kupujący dokonując zakupu, jest tego świadomy i zrzeka się wszelkich roszczeń.
 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży 
 • 4.1.  Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
 • 4.2.  Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 • 4.3.  Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 • 4.4.  Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
 • 4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 • 4.6 Przy zakupie produktów natury edukacyjnej, dorosły bierze odpowiedzialność za swoje zdrowie mentalne, emocjonalne i fizyczne podczas korzystania z produktów jak i po zakończeniu.  W przypadku gdy klient zmaga się z problemami natury psychicznej, zalecane jest skonsultowanie zakupy z lekarzem prowadzącym.
 • 5 Sposób płatności i termin płatności 
 • 5.1.  W sklepie istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
  – przelew na konto bankowe Sprzedawcy
  – za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
 • 5.2.  Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • 5.3.  Sklep internetowy umożliwia realizację płatności za pomocą systemu ratalnego Payu. Szczegółowe informacje o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie przy dokonywaniu zakupu ( odnośnik Raty PayU)
 • 5.4.  Sklep internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
  -Payu
 • 5.5.Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umomy sprzedaży.

 • 6 Dostawa 
 • 6.1.  Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. Towary w postaci ebooków. PDFów, kursów online dostarczane są meilowo na e-mail wskazany przez klienta.
 • 6.2.  Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła wczasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 • 6.3.  Dostawa zamówionych Towarów ( nie elektronicznych) odbywa się za pośrednictwem:
  – Kurier InPost
  – InPost Paczkomaty
 • 6.4.  W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
 • 6.5.  Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 • 6.6.  W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.
 • 7 Odstąpienie do umowy 
 • 7.1.  Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny ( dotyczy przedmiotów z wyłączeniem produktów cyfrowych/ elektronicznych).

 

 • Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowychniedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 • Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta, po otrzymaniu dostępu do treści cyfrowych/elektronicznych (PDF, Nagrania video, audio oraz kursy) Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy. Utrata prawa do odstąpienia od umowy dotyczy także sytuacji, gdy usługobiorca otrzymał częściowe materiały  danego produktu cyfrowego/elektronicznego. 
 • 7.2.  W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: kontakt@przestrzenkobiet.com może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy kontakt@przestrzenkobiet.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
 • 7.3.  Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 • 7.4.  W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 • 7.5.  Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.
 • 7.6.  Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • 7.7.  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy* niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy ( * dotyczy produktów fizycznych – nie cyfrowych/ elektronicznych)
 • 7.8.  Jeżeli dostarczony towar * jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 • 7.9.  W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 • 7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 • 7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,
 • 7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
 • 8 Reklamacje 
 • 8.1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
 • 8.2.  Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad fizycznych/ technicznych,. W przypadku produktów cyfrowych / elektronicznych usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji związanej z nieprawidłowym wykonaniem  usługi.  Subiektywne odczucia nie są podstawą do roszczenia reklamacji, tak samo jak nie spełnienie oczekiwań usługobiorcy co do zakresu merytorycznego lub sposoby przedstawienia informacji. Materiały cyfrowe/ elektroniczne mają charakter wyłącznie edukacyjny i sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z materiałów elektronicznych/ cyfrowych czy fizycznych. 
 • 8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktów fizycznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres kontakt@przestrzenkobiet.com. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
 • 8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 • 8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • 8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • 8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • 8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
 • 8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • 8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 • 9 Zastrzeżenia prawne
 • 9. 1  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty poniesione w związku z wykorzystaniem informacji zawartych w produktach fizycznych. Cyfrowych/ elektronicznych.
 • 9.2 Usługodawca zastrzega, że nie daje gwarancji osiągnięcia celów na skutek korzystania z  produktów cyfrowych/ elektronicznych/ fizycznych sprzedawanych w sklepie. 
 • 9.3 Wszelkie treści są chronione prawem autorskim, kopiowanie oraz udostępnianie bez pisemnej zgody Motiva Magdalena Glistak jest zabronione.
 • 10 Dane osobowe 
 • 10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 
 • 10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Przestrzenkobiet.com, dostępnego na stronie www.przestrzenkobiet.com

 • 11 Przedsprzedaż
 1. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Treści Cyfrowych, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż.
 2. Treści Cyfrowe objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Treści Cyfrowe dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Treści Cyfrowych Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą przekazywane Kupującym.
 3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Treści Cyfrowych przez osoby trzecie (np. producentów). Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego.
 5. W przypadku, gdyby sprzedaż Treści Cyfrowych nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach.
 6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Treści Cyfrowych lub zmianę warunków sprzedaży Treści Cyfrowych, może zrezygnować z nabycia Treści Cyfrowych, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.
 • 12. Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową
 1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku Treści Cyfrowych:
  1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  2. dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 5. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.
 • 13 Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową
 1. Jeżeli Treści Cyfrowych są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 3. Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 • 14 . Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową
 1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 10 ust. 2;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 10 ust. 1;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.
 • 15 Opinie
 1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. bez uprzedniego skorzystania ze Serwisu;
  2. na temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,
  3. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  4. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  5. przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.
 5. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

 • 16 Prawa własności intelektualnej
 1. Prawa własności intelektualnej
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu, Treści Cyfrowe oraz elementy Treści Cyfrowych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 3. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę jeśli będzie zainteresowany.

 • 17 Postanowienia końcowe 
 • 11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 
 • 11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 
 • 11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 
 • 11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 
 • 11.5.  Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.przestrzenkobiet.com
 • 11.6.  Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 • 11.7.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.06.2022

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY dostępny jest tutaj.